Årsmöte 2017

Skästra Byaförenings årsmöte måndagen den 20:e februari 2017 klockan 18:30

Dagordning

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 Val av protokolljusterare – tillika rösträknare för årsmötet

§5 Fastställande av dagordning och röstlängd

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

§7 Ekonomisk berättelse

§8 Revisorernas berättelse

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av medlemsavgift för 2017

§11 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av ledamöter (två ledamöter på 2 år)

§12 Val av ordförande 2017

§13 Val av revisorer samt suppleant

§14 Val av valberedning (2 år)

§15 Fastställande av stadgeändring (omgång 2)

§16 Övriga frågor

§17 Årsmötet avslutas

Har ni namnförslag eller själv är intresserade av att ingå i styrelsen/valberedningen är ni välkomna att höra av er till Stefan Östberg på 070-682 95 71