Årsmöte söndag 5 juni

Skästra Byaförenings styrelse bjuder in alla medlemmar till årsmöte 2022. Vi ses uppe vid Eldpallkojan söndag 5 juni kl 15.00, varmt välkommen. Vi har skjutit årsmötet från vårvintern till försommaren för att det ska kunna genomföras uppe vid Eldpallkojan när det är varmt. Anledningen är förstås pandemin.

Vi ber dig att anmäla att du/ni kommer till Jenny Annerhult, tel 070-7422529 eller jenny.annerhult@gmail.com

Om du inte ännu har betalt medlemsavgift ber vi dig att göra det, all info om hur du gör finns här.

Dagordning årsmöte Skästra Byaförening 2022

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av justeringsperson

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Val av ordförande

§ 12 Val av kassör

§ 13 Val av övriga ledamöter

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisorer

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Protokoll från de senaste styrelsemötena och årsmötet 2021 finns att läsa här.