Det ideella arbetet på Eldpallkojan

Detta är den återrapport styrelsen för Skästra Byaförening har lämnat för de bygdemedel för vindkraft vi har fått. Tack vare dessa viktiga medel har vi kommit långt i arbetet med att färdigställa vår unika eldpallkoja och skapa en ny stor samlingsplats i Skästra by

Under fyra rubriker har rapporten sammanställts. Det är mycket text, men vi tror det är intressant för alla här i Skästra med omnejd.

•  Vad har ni gjort i projektet?

Eldpallen. Eldpallen har färdigställt med hitforslade tegelstenar samt en smidd åttkantig eldplats i plåt. Luftintag för att skapa drag i elden har samtidigt åtgärdats.

Kåpan över eldstaden. Lämpliga plåtar har införskaffats, de har skurits och svetsats samman med flera ideella krafter. Kåpan har sedan transporterats upp till eldpallkojan och med hjälp av inköpta länkkedjor monterats från taket centrerat över eldpallen. 

Färdigställande eldkåpan. När kättingarna var på plats i taket och spiselhyllor av trä snickrats till runt kåpans plåtkanter för att stabilisera själva plåthuven kunde det provisoriska stöttorna tas bort och eldkåpan i sin åttkantiga form kunde hänga stadigt förankrat i taket och de olika plåtbeslagen till eldröret monterades på plats.

Eldrör och huv. Skorstensrör har köpts in som eldrör. Till skorstensröret har plåtdetaljer på takets in- och utsida införskaffats för att montera eldröret. En åttkantig plåt har skurits till och monterats på takets insida för att stabilisera skorstensrörets övre del. På utsidan på skorstensrörets topp har en huv köpts in och monterats mot eldgnistor. För att få tillräckligt drag har en rökgasfläkt köpts in och monterats ovanpå skorstensröret på takets utsida.

Golvet i eldpallkojan. Med hjälp av minigrävare och handkraft har stenmjölsgolvets nivå sänkts och jämnats ut för att kunna beläggas den inre delen av golvet närmast eldpallen med permanent, brandsäkert och dammfritt golv. För golvbeläggningen har ett ca 15-tal transporter med släpkärror genomförts från ett lätt förfallet hus i Simeå, från vilket vi har fått frakta ca 1500 fina tegelstenar av äldre modell. Dessa används också till övre skiktet på eldpallen. Dessutom har vi använt medel till att köpa in breda furuplank för att lägga på den del av innergolvet som går från stolparna och ut mot ytterväggarna, huvudsakligen tänkta för att placera bord och stolar på. Detta golvarbete har färdigställt.

Provisorisk eldragning. Med hjälp av tillfälliga 3-faskablar och en provisorisk byggcentral har el dragits upp till eldpallkojan. Denna dragning har sedan ersatts med dragning av en fast inköpt jordkabel för permanent elförsörjning till eldpallkojan. Övriga elinstallationer som har gjorts av en lokal entreprenör är själva anslutningen av elförsörjningen, mätare för förbrukning, central och jordfelsbrytare mm nödvändiga eltillbehör vid eldpallkojan samt dragning av el till rökgasfläkten.

Vägen upp till eldpallkojan. Med hjälp av ett stort gruslass och traktor har den branta vägen upp till kojan förbättrats och gör det möjligt för de flesta fordon att köra upp till eldpallkojan. Främst är detta ur tillgänglighetsperspektiv så att även våra äldre och rörelsehindrade kan ha tillgång till eldpallkojan.

Röjning runt eldpallkojan. Under ett antal olika arbetsdagar med ideella krafter genomfördes röjningar av träd runt och framför kojan för ljuset och vyns skull. Samtidigt röjdes mycket äldre byggbråte undan och de olika fraktionerna återvanns efter bästa förmåga.

Taket med nockplåtar. Skarvarna mellan takplåtarna har täckts in med hjälp av nyttjande av i första hand befintlig plåt, som har skurits upp och bockats till. På samma sätt har dropplåtar i takfötterna skurits och bockats till. Dessa plåtbitar har tack vare ideella insatser kommit på plats.

Ved till eldpannen. Ett lass ved har skänkts till eldpallkojan av medlemmar och en annan ideell kraft har kört upp den med traktor.

•  Hur har pengarna använts? Vilka kostnader har ni haft? 

Inköp av material + arbete

Cement för att gjuta eldpallen.

Byggmaterial för att bygga mallar för kontruktionerna.

Kätting, skruvar m fl tillbehör för montering av eldkåpan

Spirorör samt huv för att leda ut röken

Diverse skruv, bult, byggmaterial mm

Kallvalsad åttkantig svartplåt för stabilisering eldröret vid taket

Färg till målningsarbete av plåtdetaljer

Tryckimpregnerade reglar till trägolvets montage

Golvvirke

Byggcentral för elförsörjning främst under arbetet

Elkabel och mätare för dragning av permanent elförsörjning

Rökgasfläkt för att få tillräckligt drag i skorstenen

Grävning och dragning av permanent jordkabel

Fuktspärr till trägolvet

Elinstallationer av lokal hantverkare

Kostnader:

Byggmaterial 548 kr

Eldkåpetillbehör 1624 kr

Rör, huv mm 1673 kr

Skruv, färg, plugg, lim m fl tillbehör 107 kr + 765 kr + 551 kr + 312 kr + 429 kr + 175 kr + 638 kr

Åttkantig plåt 563 kr

Tryckimpregnerade reglar 2239 kr

Golvvirke 6201 kr

Byggcentral 749 kr

170 m eljordkabel, energimätare mm 13978 kr

Rökgasfläkt 4049 kr

Grävare för nedgrävning av kabel 2000 kr

Byggfolie för fuktspärr golv 1189 kr

Elinstallationer 3464 kr

Samtliga utgifter finns det verifikationer för hos kassör Sten Jonsson i Skästra Byaförening.

Totala kostnader, till stor del täckta av bygdemedel: 42.026 kr

•  Vilka har nytta av projektet? Hur många berörs?

Eldpallkojan i Skästra är en mycket betydelsefull byggnad. 

Rent byggnadshistoriskt är den här typen av byggnad viktig för att visa vilken typ av kojor som användes av skogsarbetare och forbönder här i Hälsingland ­– och även uppåt Härjedalen och Jämtland.

Eldpallkojan i Skästra började byggas 2008 helt enligt traditionell stil. Proportionerna är dock rejält tilltagna och vi tror att den eldpallkoja som är uppbyggd i Skästra är större än någon annan existerande eldpallkoja.

Syftet från start var att Byaföreningens arrangemang Skästra Marknad, med traditioner tillbaka till 1725, skulle ha en traditionell eldpallkoja för tillresande forbönder att övernatta i.

När vi idag skriver 2022 så har dock Skästra Marknad inte arrangerats de senaste fem åren och det är oklart hur de blir i framtiden. Men Byaföreningen ser med optimism på att Eldpallkojan ska kunna utgöra en ny samlingsplats för Skästra by. I och runt Eldpallkojan räknar vi med att kunna anordna en stort antal aktiviteter som träffar och mindre marknader/event. Vi ser också framför oss att den nyttjas i frilufts- och fritidssammanhang som en plats att besöka för dagsutflykter och även övernattningar. Runt eldpallen kan alla tänkbara grupper av människor samlas för samvaro, laga till mat, fika etc.

Utifrån dessa tankar och visioner så ser vi i Skästra Byaförening framför oss att denna eldpallkoja kommer bli viktig för byns invånare för samvaro och olika möten och aktiviteter. Men vi ser också hur den kommer kunna fungera som samlingsplats för människor, organisationer, föreningar och företag i hela Järvsö socken och även hela Ljusdals kommun. Kanske till och med för hela Hälsingland. Vi tror också att eldpallkojan med tiden blir viktig som besöksplats för turister, vi räknar med att kulturarrangemang som musik, teater, utställningar mm kommer kunna hållas här. Vi har redan haft medlemmar som har arrangerat bröllop här i eldpallkojan och förfrågningar har inkommit från fler.

Vi har kommit väldigt långt nu i färdigställandet av eldpallkojan, men det återstår fortfarande en hel del arbete för att helt kunna förverkliga de planer vi i byaföreningen har. Som att ordna med loftet för övernattning, toalettlösning, färdigställa golvet mm. Men när det är färdigställt är vi övertygade om att det projekt som Skärstra by, hela socknen och kommunen kommer ha nytta och glädje av, och på samma sätta kommer projektet beröra hela byn, hela bygden och hela besöksnäringen här i Järvsö/Ljusdal.

•  Hur många timmars ideellt arbete beräknar ni har lagts ner i projektet?

Om vi stannar vid tiden som denna redovisning berör, dvs för de vindkraftsstöd som byaföreningen tacknämligt har emottaget 2021, så är den ideella insatsen betydande och inte helt enkel att redovisa.

Det har genomförts totalt fyra gemensamma arbetsdagar under denna period. Vid dessa arbetsdagar har ca 15 personer arbetat tillsammans i 4-6 timmar med allt från röja sly och skog runt eldpallkojan samt rensa runt och inne i kojan. 

• Detta sammanlagda arbete är kanske 4 x 60 timmar = 240 arbetstimmar.

Utöver detta har ideella krafter genomfört nästan allt arbete som redovisas under punkt 1.

Här ett seriöst försök att summera detta arbete:

• Hämta tegelstenar i Simeå med släpkärror. 15 vändor x 4 timmar = 60 arbetstimmar.

• Ordna träplank, forsla hit och sedan snickra ihop golvet. Totalt ca 260 arbetstimmar.

• Murning av eldpallen, inkl tillverkning av ståltillbehör. Totalt ca 160 arbetstimmar.

• Tillverkning och montage med ställning av huv över eldstaden. Totalt ca 80 arbetstimmar.

• Eldrör och montage invändigt och utvändigt av skorsten, fläktmotor mm. Totalt ca 30 arbetstimmar.

• Permanent elkabel ca 150 meters dragning i skogsmark. Utöver inköpt hjälp av grävare, ideell insats på ca 20 arbetstimmar.

• Fot- och nockplåtsarbete med stålplåt. Totalt ca 70 arbetstimmar.

• Diverse transporter med lastfordon av material typ sand och ved. Totalt ca 5 arbetstimmar.

• Möten och planeringsarbete byaföreningens styrelse. Totalt ca 15 arbetstimmar.